• info@netyonetim.comE-Posta Gönderin!
  • 444 8 604 Hemen Arayın!
  • Başvuru Formu

YÖNETİCİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR VE KONU

1.1. İşbu Kullanım Koşulları, Yönetici olarak Netyönetim’e erişim sağlayan kişilerin tamamı için geçerlidir.

1.2. Netyönetim’in sahibi, “1. Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Cad. No: 4 Sincan/ANKARA” adresinde yerleşik olan Netelsan Elektrik Elektronik Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Netelsan) adlı şirkettir. Netyönetim üzerinden sunulan Hizmetler, Netelsan tarafından sağlanmaktadır. Netelsan, Platform’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3. Netelsan, işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşulları her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler, Platform’da yayımlandığı tarihten itibaren Platform’u ziyaret eden veya kullanan her Yönetici için geçerli olacaktır. İşbu Kullanım Koşulları Yönetici’nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

1.4. İşbu Sözleşme’nin konusu; Yönetici’nin Platform’dan ve Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Platform’da, kullanıma ve sair hususlara ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. Kullanım Koşulları ile Yönetici, Platform’da belirtilen her türlü kural, duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmektedir.

MADDE 2: TANIMLAR

Netyönetim; “1. Organize Sanayi Bölgesi Karakoyunlu Cad. No: 4 Sincan/ANKARA” adresinde mukim, Netelsan Elektrik Elektronik Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin uygulaması ve web sitesidir.

Yönetici; Platform’a işbu Kullanım Koşulları’nı elektronik olarak onaylamak sureti giriş yapan 634 s. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre atanmış yönetici veya yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış gerçek veya tüzel kişileri veyahut da Site Sakini’nin maliki ve/veya kiracısı olduğu her bir toplu yaşam alanının 634 s. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre atanmış yöneticisini veya yönetim kurulunu olup Netelsan ile Hizmet Sözleşmesi imzalayarak sözleşme ilişkisi kurmuş kişileri ifade eder.

Site Sakini; Yönetici’nin onayladığı ve/veya talep ettiği Hizmetler’den faydalanan ve/veya Yönetici tarafından yetkilendirilmiş olan, kat maliki, kiracı, daire sakini ve benzeri kişilerdir.

Platform; Tüm hakları Netelsan’a ait olan www.netyonetim.com alan adında ve alt alan adlarında faaliyet gösteren internet sitesi, yazılım ve/veya uygulamadır.

Hizmetler; Platform tarafından sunulan hizmetlerin tamamıdır.

Kullanım Koşulları; Yönetici’nin Hizmetler’den yararlanması ve Platform’u kullanmasına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen işbu Yönetici Kullanım Koşulları’nı ifade eder.

İçerik; Yönetici tarafından Platform’a yüklenen her neviden materyali ifade eder. Bu kapsamda, Yönetici tarafından gönderilen mesajlar ve yayınlanan ilanlar ile duyurular işbu Kullanım Koşulları’nda İçerikler olarak belirtilmektedir

Mücbir Sebep; Kullanım Koşulları’nın yürürlüğe girdiği tarihte öngörülmesi mümkün olmayan ve Tarafların dahili olmaksızın gelişen ve Tarafların yüklendikleri borç ve sorumlulukları kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt veya hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar ile altyapı sorunları, telekomünikasyon şebekelerindeki arızalar, elektrik kesintileri veya beklenmedik hallerin tamamını ifade eder. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda Netelsan, Kullanım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Bu ve bunun gibi durumlar, Netelsan açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için Netelsan, Yönetici’nin herhangi bir zararını tazmin etmekle yükümlü değildir.

Taraflar; Kullanım Koşulları’nın tarafı olan Yönetici ve Netelsan’ı ifade eder.

MADDE 3: TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Netelsan, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanları tarafından yetkilendirilen yönetim şirketleri için dijital hizmet veren yardımcı bir platformdur. Netelsan, toplu yaşam alanı yöneticileri ve toplu yaşam alanlarınca yetkilendirilen yönetim şirketleri ile akdettiği hizmet sözleşmesi çerçevesinde, Yöneticiler’e ve toplu yaşam alanı sakinlerine kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Yöneticiler’e işbu Kullanım Koşulları ile sağlananlar da dahil olmak üzere Netelsan tarafından sunulan tüm Hizmetler, Netelsan ile Yönetici arasında akdedilmiş olan Hizmet Sözleşmesi kapsamında sunulmaktadır. Bu kapsamda Netelsan, Platform üzerinden sağladığı Hizmetler bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatını haiz olup Yönetici bu kapsamda Netelsan’ın, Platform’a Yönetici ve/veya Site Sakini tarafından girilmiş içerikler bakımından herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.2. Yönetici, Site Sakini ile olan sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve Hizmet Sözleşmesi kapsamında Platform’a Site Sakini ile ilgili bazı bilgi ve/veya sair veriler yüklemiş, göndermiş veya sair şekillerde girmiş olabilir. Bu hallerde Yönetici; kendisi tarafından Platform’a yüklenen, gönderilen veya sair şekillerde girilen bilgi ve veriler üzerinde Netelsan’ın herhangi bir tasarrufta bulunmadığını, söz konusu bilgi ve verileri yalnızca ve sadece Yönetici tarafından yönlendirilen talepler doğrultusunda Yönetici’nin kullanımına sunmak maksadıyla muhafaza hizmeti sağladığını; bu kapsamda, Site Sakini’nin kendisine ait bazı bilgi ve/veya verilerin Platform’da muhafaza edilmemesini talep etmesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatını haiz Yönetici ile iletişime geçebileceğini kabul ve beyan eder.

3.3. Yönetici, Platform’a bir işletme ve/veya toplu yaşam alanı adına erişiyor olması halinde, usulüne uygun şekilde yetkilendirildiğini kabul ve beyan eder. Bu çerçevede, Yönetici, Netelsan’ın yalnızca bir platform sağlama hizmeti verdiğini, Netelsan’ı, eklediği kişisel veriler de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü veriyi Platform’a yüklemek konusunda yetkilendirildiğini ve gerekli olması durumunda ilgili kişilerin açık rızasını aldığını; Netelsan’ın Site Sakini veya Yönetici tarafından Platform’a yüklenen veriler bakımından veri işleyen sıfatını haiz olduğunu; bu kapsamda, Site Sakini veya Yönetici tarafından Platform’a yüklenen veriler bakımından ilgili kişilerin açık rızasının alınması da dahil olmak ve fakat bununla sınırlandırılmamak üzere, yürürlükteki mevzuatta açıkça belirtilmeyen hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Yönetici, Platform’a girdiği veri ve bilgilere, Yönetici ile Netelsan arasında akdedilmiş Hizmet Sözleşmesi yürürlükte bulunduğu müddetçe ve fakat askıya alma ve erişim iptali durumları hariç olmak üzere, dilediği zaman erişebilir; söz konusu bilgileri ve verileri değiştirebilir, silebilirler. Netelsan, usulüne uygun şekilde alınmış savcılık veya mahkeme kararı bulunmaması veya sair kanuni zorunluluklar dışında Platform’un kullanımından doğan bilgi ve verileri Yönetici de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerle paylaşmama hakkını haizdir.

3.5. Yönetici, Site Sakinleri’ne Platform üzerinden e-posta aracılığıyla ve/veya SMS göndermek suretiyle yönetimini üstlendiği siteye ilişkin duyurular yapabilir. Yönetici yapılacak bu duyuruların, mevzuata uygunluğundan ve duyurulara ilişkin Site Sakinleri’nden Netelsan’a veya Yönetici’nin kendisine gelecek tüm taleplerden sorumlu olduğunu, Netelsan tarafından bu içeriklerin denetlenmediğini ve Netelsan’ın gönderilecek içeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Yönetici; Platform üzerinden Site Sakini’ne gönderilecek e-posta ve/veya SMS’lerin sadece yönetimin sorumlu olduğunu, bunların siteye ilişkin aidat ve benzeri içeriğe sahip iletiler amacıyla kullanılabileceğini, Platform üzerinden Site Sakinleri’ne ticari amaçlı tanıtım faaliyetlerinde bulunmayacağını, gönderilen e-posta ve/veya SMS içeriklerinin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, ticari elektronik ileti olarak değerlendirilmesi halinde Site Sakinleri’nden Netelsan’a veya Yönetici’nin kendisine gelecek tüm taleplerden sorumlu olduğunu ve mevzuata aykırı ileti gönderiminden dolayı Netelsan’ın herhangi bir yaptırımla karşılaşması halinde uğradığı zararı Yönetici’ye rücu edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7. Yönetici, Platform’un kullanımına imkân veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Bu kapsamda, Yönetici; hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez. Yönetici’ye ait hesaptan, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Yönetici tarafından gerçekleştirilmiş sayılır ve bu bilgilerinin Yönetici dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Site Sakini ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Yönetici sorumlu olacaktır. Yönetici, hesabının ve/veya şifresinin yetkisiz kullanımı veya hesaba ilişkin güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda, bu durumu derhal Netelsan’a bildirmekle yükümlüdür. Netelsan, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Yönetici’nin Platform’a erişimini engelleme hakkına sahiptir.

3.8. Yönetici, Netelsan’ın verilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Yöneticiler, Hizmetler’in talep edilen şekilde verilebilmesi için Platform’a kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını; aksi takdirde, söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı Netelsan’ın her zararını karşılamakla yükümlü olacaklarını kabul ve beyan eder.

3.9. Yönetici ve/veya Site Sakini tarafından sağlanan bilgi ve verilere ilişkin düzenlemeler Kullanım Koşulları ve Aydınlatma Metni kapsamında düzenlenmektedir. Netelsan, söz konusu bilgi ve verileri işbu Kullanım Koşulları ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam dışında kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır.
3.10. Yönetici, 18 yaşını doldurduğunu ve Kullanım Koşulları’nı akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder.

3.11. Yönetici, Platform’u ve Hizmetler’i, işbu Kullanım Koşulları ile belirlenmiş kullanım kurallarına uygun olarak kullanacağını ve Platform’daki her türlü faaliyetinin ve/veya oluşturduğu tüm içeriğin Platform’un kullanım kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda Yönetici, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde Kullanım Koşulları ile Platform’da yayınlanan kural ve koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.
3.12. Yönetici, Netelsan’ın sağladığı herhangi bir iletişim kanalı üzerinden Site Sakini ve/veya üçüncü kişilerin kişilik haklarını ihlal eden, uygunsuz, cinsel içerikli, hakaret ve nefret söylemi içeren, iftira niteliğinde veya tehdit, korkutmak ve/veya taciz amaçlı, içerik paylaşımlarında bulunmayacağını; belirtilen şekilde bir içeriği tespit etmesi halinde ise derhal Netelsan’ı bilgilendirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.13. Platform’un kullanımından her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Platform’u kullanan Yönetici’ye aittir. Netelsan, Yönetici’nin Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya Kullanım Koşulları ve yürürlükteki mevzuata aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek/gelebilecek her türlü talebe ilişkin olarak, Yönetici’nin Kullanım Koşulları’nda veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Netelsan’ın uğrayacağı zararlar için ilk talepte zarar ferileri ile birlikte ödenmek üzere Yönetici’ye rücu edilecektir. Yöneticinin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

3.14. Platform üzerinden sağlanan Hizmetler’e erişim olanakları, büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından verilen hizmetin kalitesine dayanmaktadır. Netelsan’ın, internet servis sağlayıcılar tarafından verilen hizmete veya bu hizmetin kalitesine ilişkin herhangi bir taahhüdü ve/veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu kapsamda Yönetici, Platform’un kusurlu olmadığını, Netelsan’ın aksi için elinden gelen iyi niyetli tüm çabayı sarf etmesine rağmen zaman zaman teknik aksaklıkların ve/veya erişim engellerinin yaşanmasının mümkün olduğunu peşinen kabul eder.

3.15. Yönetici, reklam teşkil eden içerikleri Netelsan’ın onayı olmadan Platform’a yükleyemez.

3.16. Yönetici, Platform üzerinden Netelsan’ın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere bağlantı (link) vermeyeceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulamayacağını taahhüt eder. Aksi bir durumda söz konusu bağlantılar vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Netelsan’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. Yönetici tarafından işbu maddeye aykırı olacak şekilde Platform üzerinden bağlantı (link) verilen herhangi bir içerik olması halinde, bu durum ilgili içeriğin Netelsan tarafından onaylandığı anlamına gelmemektedir.

MADDE 4: FİKRİ HAKLAR

4.1. Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Netelsan’a aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dâhilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu kapsamda Yönetici, Netelsan’dan öncül açık ve yazılı izin almadan, Platform’u ve/veya içeriğini kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türevler yaratmayacağını ya da bunları teşhir etmeyeceğini, ticarete konu etmeyeceğini; aksi halde hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını ve bu takdirde Netelsan’ın tüm zararını karşılamakla yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.2. Yönetici’nin (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Yönetici ve/veya Site Sakinleri’nin Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek ve/veya üçüncü kişilere zarar verebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları oluşturacak şekilde orantısız yük bindirmesi, Platform’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un ve de kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Netelsan sunucularına yetkisiz erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

4.3. Sağlayıcı, işbu sözleşme ile verilen hizmeti, Müşteri’nin ismi, logosu, unvanı, markası gibi özelliklerini de kullanarak üçüncü kişilere karşı referans olarak gösterebilir, her türlü platformda reklam unsuru olarak kullanabilir.

4.4. Yönetici; fikri ve sınai mülkiyet hakkına tabi olan her neviden içeriği bilgi ve materyalleri, makaleleri, görüntüleri, yazılım ve benzer içerikleri ilgili hakkın sahibinden usulüne uygun şekilde izin almadıkça Platform’a yükleyemez. Netelsan, kendisine üçüncü kişilere ait fikri ve sınai mülkiyet hakları da dâhil olmak üzere herhangi bir hak ihlaline ilişkin yöneltilecek bütün talepleri Yönetici’ye yönlendirecek olup, bu kapsamda yaşanacak uyuşmazlıklarda tüm sorumluluk Yönetici’ye aittir. Bu ihlalden dolayı Netelsan herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalırsa Netelsan ödemek zorunda kaldığı bedeli Yönetici’den rücu etme hakkına sahiptir.

4.5. Sistemin yani Net Yönetim ile bağlantılı tüm unsurlarının, www.netyonetim.com web sitesinin tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, içerik, yazılım ve donanımı Netelsan’a aittir ve fikri ve sınai mülkiyet hukukuna ilişkin Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında korunmaktadır.

4.6. Yönetici sistemin işleyiş ve güvenliğine tehdit oluşturabilecek, fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal edebilecek her türlü işlem, eylem ve davranıştan kaçınır. Aksi halde Yönetici, tüm zararı tazminle mükelleftir.

4.7. Yönetici tarafından sisteme yüklenen her türlü içeriğin başkalarının fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmemesi gerekir. Yönetici, özellikle üçüncü kişilerin telif haklarına, kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine saygılı olması, bu hakları ihlal etmemesi gerekir. Bu şekilde bir ihlalden dolayı Netelsan’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Netelsan, bu tür ihlalleri öğrendiğinde, müdahale etme, içeriği kaldırma ve gerekli gördüğü başkaca önlemlere başvurma hakkını saklı tutar.

4.8. Yönetici, sistemi ve tüm unsurlarını, buna bağlı olarak web sitesi ve uygulamayı amacı dışında kısmen ya da tamamen kopyalayamaz, türevlerini oluşturamaz, ters mühendislik yapamaz, işleme eser oluşturamaz; kaynak kodlarını alamaz, kopyalayamaz, değiştiremez ve kullanamaz. Yönetici, sayılanlar dışında burada sayılmayan ve fakat hukuka aykırı şekilde fikri ve sınai mülkiyet haklarına aykırı işlem, eylem ve davranışlarda da bulunamaz. Aksi halde Yönetici tüm zararı tazminle mükelleftir.

4.9. Yönetici, Netelsan’ın ticaret unvanını, logosunu, markalarını ve diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarını korumakla yükümlüdür. Bunları Netelsan’ın yazılı izin olmaksızın kullanamaz.

4.10. Netelsan, Yönetici’nin fikri mülkiyet hukuku kapsamı da dâhil olmak üzere üçüncü kişilere yönelik hak ihlallerinin kendisine yöneltilmesi durumunda, bu talepleri Yönetici’ye yöneltir. Netelsan’ın bu ihlaller sebebiyle sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 5: SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

5.1. Netelsan, Hizmetler kapsamında Yöneticiler’e belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, satış garantisi, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dâhil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez. Netelsan, gerekli gördüğü zamanlarda Hizmetler’i geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetler’in geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Netelsan’ın Yöneticiler’e karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.2. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Kullanım Koşulları’nda ve/veya eklerinden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle Netelsan hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Netelsan açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmez. Bu durumlar için Netelsan’ın Yöneticiler’e herhangi bir zararı tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır.
5.3. Netelsan; Platform’a girilmesi, Platform’un ya da Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Netelsan, Kullanım Koşulları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha, izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yönetici; Platform’a ya da bağlantı (link) verilen sitelere girilmesi, Platform’un kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere, Netelsan’ın her tür zarar ve talebinden sorumludur.

5.4. Yönetici, Platform’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumludur. Yönetici’nin paylaştığı veya girdiği içeriklere binaen ortaya çıkan her türlü talep ve zarardan da Yönetici sorumlu olup, bu kapsamda her türlü talep ve zarar Yönetici’ye iletilecek ve/ya Netelsan’ın herhangi bir şekilde söz konusu talebi ve/veya zararı karşılaması durumunda bu zarar ferileri ile birlikte Yönetici’ye rücu edilecektir.

5.5. Yönetici, Netelsan’ın Platform üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Netelsan’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

5.6. Yönetici’nin Platform’u kullanması ve Hizmetler’den yararlanması ile ilgili her türlü risk münhasırsan Yönetici üzerindedir. Yönetici, Hizmetler’i ve Kullanım Koşulları’nı yürürlük tarihi itibarı ile mevcut haliyle, “olduğu gibi” kabul eder. Netelsan, Kullanım Koşulları kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Netelsan, Yönetici’nin tüm taleplerinin karşılanacağı garantisini vermez; ancak, hizmet kalitesini arttırmak, kapsamını genişletmek ya da çeşitlendirmek amacıyla hizmet içeriğinde, özelliklerinde ve/veya modüllerde, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu değişiklikler çevrimiçi (online) olarak yayınlanacak olup yayın tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Yönetici’nin, yapılan değişiklikleri gerekçe göstererek Netelsan’dan herhangi bir talepte bulunma hakkı yoktur. Yönetici, Platform’un kullanımı ve kiralama faaliyetlerine ilişkin olarak Netelsan’dan hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, Yönetici ve Site Sakini arasındaki ilişkiden Netelsan’ın sorumlu olmadığını, Netelsan’ın Platform’un ve/veya Hizmetler’in kusursuz olacağına ve/veya Yönetici’nin tüm beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Netelsan, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Hizmetler’in kullanımı Yönetici’nin fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

MADDE 6: SIR SAKLAMA VE GİZLİLİK HÜKÜMLERİ

Tarafların, bu sözleşme kapsamında edindikleri her türlü bilgi ve belge; sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra gizlilik bildirimi kapsamındadır. Kural olarak ilgili tarafın rızası ya da onayı olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılamaz.

MADDE 7: ASKIYA ALINMASI VE FESHİ

7.1. Yönetici’nin Kullanım Koşulları ve/veya eklerinde yer alan hükümlere, kural ve şartlara uymaması, faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Netelsan, Yönetici’nin Platform’u kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir veyahut Yönetici’nin Platform’a erişimini iptal edebilir. Yönetici’nin bu nedenle Netelsan’dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

7.2. Netelsan dilediği zaman ayrıca herhangi bir gerekçe göstermeksizin Kullanım Koşulları’nı süreli veya süresiz olarak askıya alabilir veya sona erdirebilir, Yönetici’nin hesabını öncül bir açıklama yapmaksızın askıya alabilir veya kapatabilir.

MADDE 8: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. Bu Kullanım Koşulları ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacaktır. Kullanım Koşulları’nın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Ankara Batı Mahkemeleri ve Ankara Batı İcra Daireleri yetkili olacaktır.